apo·the·o·sis from Gk apotheōsis, fr. apotheoun to deify, apo- + theos god (ca. 1580): elevation to divine status : deification